language

Inštitúcia sa orientuje hlavne na poskytovanie jazykových služieb a testovania jazykových zručností, čím prispieva k rozvoju vzdelávania a výchovy jednotlivcov i skupín všetkých vekových kategórií. Organizujeme jazykové programy pre širokú verejnosť, spolupracujeme so štátnymi i súkromnými vzdelávacími subjektmi v rámci celého Slovenska, sprístupňujeme anglickú literatúru a výukové a metodické materiály anglického jazyka v našom regióne. Vzdelávanie je  hlavnou náplňou našej činnosti. V  r. 2007 sme rozšírili činnosť  a ako testovacie centrum akreditované organizáciou ETS /English Testing System/  poskytujeme možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty TOEFL, TOEIC. Našou snahou je pripraviť študentov tak, aby boli spôsobilí uplatniť sa v pracovných oblastiach nielen na Slovensku, ale aj v rámci krajín EÚ.

Zameriavame sa na výučbu dospelých, ktorí potrebujú znalosť jazyka na to, aby stúpla ich cena na trhu práce a tiež šanca prácu získať. Ďalej na výuku detí a študentov. Okrem všeobecných jazykových programov, ponúkame kurzy s odborným zameraním (business, právo, medicína, IT, technická, atď.), prípravné kurzy pre maturantov, akademické kurzy (IELTS, FCE, CAE, CPE), prípravné kurzy pre štúdium v zahraničí a špecializované semináre (soft skills), ale aj špecializované programy pre učiteľov/lektorov AJ (TEFL – Teaching English as a Foreign Language, TBE – Teaching Business English).

IIE spolupracuje s vydavateľstvami Oxford University Press a Longman a ako ich zástupca pre náš región vyvíjame maximálne úsilie čo najviac sprístupniť cudzojazyčnú literatúru študentom, ale i učiteľom. Našim prostredníctvom sa nielen študenti, učitelia, ale i široká verejnosť dostáva ku všetkým titulom z dielne týchto renomovaných vydavateľstiev. Nadviazali sme úspešnú spoluprácu s ECI vo Veľkej Británii. ECI je neziskovou organizáciou zameranou na podporu pochopenia národných kultúr. S ich pomocou zabezpečujeme študijné pobyty v zahraničí.

IIE je ďalej oficiálnym partnerom nasledovných univerzít a inštitúcií: Oxford Brooks University, University of Huddersfield, City College of Manchester, University of Derby, De Montfort University Of Leicester, University of Barnsley, University of Oldham.

Tohtoročne taktiež rozširujeme partnerstvo o University of California in Los Angeles a Santa Monica College v Los Angeles.

Portfólio jazykových služieb:

JAZYKOVÉ PROGRAMY

– PREKLADY / TLMOČENIE

– TVORBA ŽARGÓNU/ VÝUKOVÉHO MATERIÁLU

                  

Prečo si vybrať jazykový kurz práve v IIE?

 • maximálny počet študentov v skupine je 8
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu (VH) už od 4€, kde 1 VH je 45 minút
 • naši lektori vyučujú podľa princípov komunikačnej metódy (študenti komunikujú väčšinu hodiny v cieľovom jazyku)
 • kladieme dôraz na rozvoj všetkých jazykových schopností (porozumenie, čítanie, písanie, rozprávanie)
 • dávame si záležať na vysoko interaktívnej výučbe, pri ktorej študenti pracujú vo dvojiciach alebo spoločne
 • naši lektori na hodinách dbajú o to, aby študentov cielene viedli k osvojeniu slovnej zásoby priamo z kontextu, obrázkov, či autentických materiálov
 • počas hodín sa naši lektori zameriavajú na riadenú konverzáciu

Individuálne alebo semi-individuálne jazykové kurzy

Prečo niektorí klienti uprednostňujú individuálnu výučbu pred skupinovou? Tu nájdete niekoľko hlavných dôvodov:

 • obmedzené časové možnosti, resp. potreba časovej flexibility – ak patríte do tejto skupiny ľudí, individuálne jazykové kurzy sú pre vás tým pravým. Pri individuálnej výučbe si sami viete určiť ako často a kedy výučba bude prebiehať. Taktiež sa viete s lektorom dohodnúť na prípadných zmenách v rozvrhu a zintenzívnení či naopak preriedení výučby.
 • rýchlejší jazykový progres – ak sa potrebujete dostať na vyššiu jazykovú úroveň za menej než jeden či dva semestre, individuálna výučba je určená práve vám.
 • možnosť výučby z pohodlia domova či pracoviska – nemáte čas dochádzať na jazykovú výučbu? Vyberte si individuálny jazykový kurz v IIE a náš lektor príde treba priamo k vám do práce.
 • jazyková výučba na mieru –nebavia vás klasické výučbové metódy a prepísané učebnice? V IIE prispôsobíme jazykový kurz presne vašim požiadavkám.

Individuálne jazykové kurzy – ďalšie výhody:

 • nadštandardná starostlivosť
 • možnosť ovplyvniť výber lektora
 • učenie sa bez prítomnosti iných študentov
 • lepšie sústredenie sa
 • možnosť viac sa prejaviť 

Jazykové kurzy pre deti

My v IIE si uvedomujeme aký veľký význam má v súčasnosti štúdium jazykov, pokiaľ ide o uplatnenie sa v živote. Myslíme si, že čím skôr človek s výučbou začne, tým lepšie. Naša jazyková škola preto ponúka aj jazykové kurzy pre deti. Ide o jazykové programy určené pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je nadchnúť deti pre cudzí jazyk a vytvoriť pozitívny vzťah ku štúdiu. Jazykové kurzy pre deti otvárame v nasledujúcich kategóriách:

 • anglický jazyk pre deti vo veku od 5 – 10 rokov
 • konverzačný kurz pre deti vo veku od 5 – 10 rokov

Jazykové kurzy pre mládež

My v IIE si uvedomujeme, aký veľký význam má v súčasnosti štúdium jazykov, pokiaľ ide o uplatnenie sa v živote. Myslíme si, že čím skôr človek s výučbou začne, tým lepšie. Naša jazyková škola preto ponúka aj jazykové kurzy pre mládež. Ide o jazykové programy určené pre žiakov základných škôl a stredných škôl, ktorých cieľom je nielen nadchnúť ich pre cudzí jazyk a vytvoriť pozitívny vzťah ku štúdiu, no súčasne ich pripraviť či na výstupné testy či maturity či prijímacie pohovory na vysoké školy. Kurzy otvárame v nasledujúcich kategóriách:

 • anglický jazyk pre mládež vo veku od 11 – 15 rokov
 • konverzačný kurz pre mládež vo veku od 11 – 15 rokov
 • anglický jazyk pre mládež vo veku od 15 – 19 rokov
 • konverzačný kurz pre mládež vo veku od 15 – 19 rokov

Kurzy odborného jazyka

Kurz odborného jazyka zlučuje používanie cudzieho jazyka, medzinárodné obchodné techniky a tímovú prácu. Zaručuje zlepšenie zručností účastníkov vo verbálnej prezentácii, profesionálnej písomnej komunikácii, vyjednávacích zručnostiach a v projektovom manažmente. Kľúčovými oblasťami obchodného programu sú:

 • jazyková komunikácia na všeobecné a odborné témy
 • riešenie krízových situácií, zhrnutia a závery obchodných rokovaní
 • smernice a formálne prezentácie
 • obchodná korešpondencia (formal e-mail, report writing, memos, atď)
 • vyjednávacie zručnosti (language of negotiations)
 • soft skills
 • tímová práca

Jazykové kurzy pre firmy

IIE veľmi dobre chápeme akou zodpovednou úlohou je výber vhodného dodávateľa jazykových služieb pre vašu spoločnosť. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na spokojnosť vašich zamestnancov. Na ich motiváciu. Na konkurencieschopnosť vašej firmy. Na výsledky. Vieme, že zabezpečiť pre firmu vzdelávanie je náročný a dlhodobý projekt. Na začiatku je to logicky samotný výber jazyka a následne treba zvážiť aj tieto otázky:

 • KTO je pre vás tým najvhodnejším dodávateľom?
 • ČO konkrétne potrebujú vaši zamestnanci vedieť?
 • AKO ich to čo najjednoduchšie naučiť?
 • PREČO chcete do ich rozvoja investovať?
 • KOĽKO chcete do ich rozvoja investovať?

Vieme, že každá spoločnosť má iné očakávania, potreby a možnosti. Preto vám v IIE neponúkame na vaše otázky univerzálne odpovede. Naopak, sme pripravení s vami spolupracovať a spolu s vami nájsť to najlepšie riešenie práve pre vás a vašu firmu či inštitúciu tak, aby ste mali istotu, že ste našli najvhodnejší variant jazykového vzdelávania pre vašich zamestnancov.

PREKLADY / TLMOČENIE

Úsmevu rozumie každý… a všetko ostatné pretlmočíme.

Preklady textov sú našou najvyhľadávanejšou službou. Vďaka dodávateľom, ktorí predstavujú prekladateľskú špičku vo svojom odbore, dokážeme pokryť všetky bežné aj odborné preklady v nasledovných oblastiach: automobilový priemysel, stavebníctvo, právo, medicína, ekonomické texty, podklady k tendrom, atď.

Cena sa stanovuje za normostranu (NS). 1 NS (normostrana) je 30 riadkov so 60 údermi v riadku vrátane medzier, t.j. celkovo 1 800 znakov na stranu. Minimálne účtované množstvo pri prekladoch je 1 NS a pri tlmočení sú to 2 hodiny. Bežný rozsah prekladu na 1 pracovný deň je 6 NS. Za každých ďalších 6 NS si treba pripočítať 1 deň naviac. Ceny zahŕňajú základnú grafickú úpravu.

Cenník neúradných prekladov

 

čeština

angličtina nemčina

francúzština
maďarčina
poľština
ruština
španielčina
taliančina


dánčina
holandčina
chorvátčina
rumunčina
srbčina
ukrajinčina

arabčina, bieloruština, bulharčina, čínština, estónčina, fínčina, gréčtina, japončina, kórejčina, litovčina, lotyština, nórčina, portugalčina, slovinčina, švédčina, turečtina a iné

preklad do slovenčiny

8,64 €

11,47 €

12,95 €

15,72 €

individuálne

preklad zo slovenčiny

9,97 €

12,95 €

14,39 €

16,74 €

individuálne

Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS) v bežnom termíne. Cena zahŕňa dodržanie pôvodnej grafickej úpravy.Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra. Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana. Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu alebo predtlačovú korektúru sa cena stanovuje individuálne (pozri nižšie). Na základné sadzby aplikujeme tiež rôzne druhy zliav.

Cenník úradne overených prekladov (súdne preklady)

Úradný preklad z/do češtiny

18,9 €*

Úradný preklad z/do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny

22,9 €*

Úradný preklad z/do poľštiny, ruštiny, maďarčiny

24,9 €*

Úradný preklad z/do dánčiny, holandčiny, švédčiny, chorvátčiny, ukrajinčiny, srbčiny

26,9 €*

Úradný preklad z/do iných ako hore uvedených jazykov alebo preklad medzi dvoma cudzími jazykmi.

individuálne

* cena za preklad 1 NS (normostrany) výsledného textu. Pri dokumentoch k autám (preklad technického preukazu, faktúry, odhlášky, kúpnej zmluvy) a jednoduchých štandardných dokumentoch (preklad diplomu, vysvedčenia, potvrdenia, rodného a sobášneho listu, výpisu z registra trestov) poskytujeme dodatočne individuálne zľavy.

Ak potrebujete preklad z jedného cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka, radi vám obratom vypracujeme kalkuláciu priamo na zvolený dokument.

Zľavy

 • Zľavy za jednoduchosť – v prípade jednoduchých neodborných dokumentov (bežná e-mailová korešpondencia, informatívne preklady…).
 • Zľava za charakter dokumentu – na často prekladané jednoduché formulárové dokumenty (napr. rodný list, diplom, výpis z registra trestov, technické preukazy a pod.).
 • Množstevné zľavy – aplikujeme pri jednorazovom objednaní väčšieho počtu normostrán (nie je možné kombinovať s akumulačnou zľavou).
 • Zľavy za opakovanie (texty, ktoré sú podobné alebo sa opakujú) – na základe analýzy dokumentov vám ponúkame v prípade podobných alebo opakujúcich sa dokumentov okrem zachovania vzájomnej konzistentnosti aj zľavy za opakovanie.
 • Vernostné (akumulačné) zľavy – svojim verným a stálym zákazníkom ponúkame zaujímavé zľavy na všetky objednávky.
 • Študentské zľavy – študentom radi poskytneme individuálne zľavy na preklad školských dokumentov .

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Pre neplatiteľov DPH možnosť fakturácie bez DPH, čo znamená úsporu 20 %.